بازار ناصر خسرو

در شیمی من چه خبر است ؟   بازار ناصر خسرو یکی از اولین خیابان هایی است که در تهران ساخته شده است.شیمی من بستری مناسب که می تواند بازار ...