انتقاد و پیشنهاد

به «شیمی من » انتقاد دارم انتقاد و پیشنهاد ، اگر نسبت به رویه‌ی کلی یا مورد خاصی در «شیمی من » انتقادی دارید، لطفا آن را از طریق ایمیل ...